Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pannetje Puur

1.1
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen als volgt gedefinieerd:

Klant;
De wederpartij van Pannetje Puur

Pannetje Puur;
De gebruiker van deze algemene voorwaarden. Pannetje Puur is een handelsnaam van slagerij Timmers & Zn.

Product;
De door Pannetje Puur geleverde maaltijden en schotels.

1.1 Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.pannetjepuur.nl

2 Bestellen en Levering

2.1
Pannetje Puur is te allen tijde gerechtigd de prijzen voor de Producten te wijzigen.

2.2
Betaling geschiedt door iDEAL via de webshop van Pannetje Puur.

2.3
De bestelling word geleverd na bestellen en betalen via de webshop Pannetje Puur.

2.4
De levering vindt plaats op de aangegeven locatie zoals vermeld en/of in overleg door Pannetje Puur.

2.5
Levering vind altijd gekoeld plaats. Producten die dat nodig hebben zitten altijd in een koeltas. Op de aangegeven locatie word het product ook koel bewaard. Pannetje Puur is niet verantwoordelijk voor het ondeugdelijk bewaren op de aangegeven locatie en de daaraan eventuele derving van producten. Ook de klant moet de houdbaarheidsadviezen aannemen en volgen zoals aangegeven op de website en bijgevoegde kaart. Hierover kan geen reclamatie plaatsvinden.

2.6
Indien thuis bezorgd en niemand aanwezig op het aangegeven adres en/ of afgesproken tijdstip en Klant het Product niet in ontvangst kan nemen is Pannetje Puur of de bezorger van Pannetje Puur vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van het Product.

2.7
Indien afgesproken is dat het Product bij de buren bezorgd kan worden, zal de bezorger d.m.v een briefje dit melden aan de Klant waar het product op welk adres te vinden is. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij de buren, of andere aangegeven locatie niet mogelijk zijn, zal het Product geretourneerd worden. De Klant is in dat geval de volledige koopprijs van het Product aan Pannetje Puur verschuldigd.

2.8
Nadat levering niet heeft plaatsgevonden in gevallen anders dan beschreven bij artikellen 2.4 tot 2.7 dient de Klant Pannetje Puur hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen door telefonisch of per e-mail contact op te nemen. In overleg met de Klant zal het Product vervolgens worden nageleverd of zal een andere oplossing worden gezocht.

3 Aansprakelijkheid

3.1
Pannetje Puur is niet aansprakelijk voor het verkeerd lezen van recepten, verkeerd bereiden en verkeerd bewaren/ gekoeld houden door de Klant. Pannetje Puur levert het Product zoals afgesproken zie volledig artikel 2. Hierna is de aansprakelijkheid volledig voor de Klant. Schade aan of door het Product is volledig voor risico Klant.

4 Garantie

4.1
Pannetje Puur doet alles wat wettelijk nodig is en voert het hele proces via HACCP-proces uit om het Product goed bij de klant te laten komen. Het Product bevat veelal dagverse, gekoelde, gevacumeerde producten. Als het Product naar de mening van de Klant niet of niet volledig aan de verwachtingen die de Klant daarvan redelijkerwijze mocht hebben voldoet, dan dient de de Klant Pannetje Puur hiervan binnen 1 dag na ontvangst nemen van het Product op de hoogte te stellen, onder vermelding van de datum van levering, het afleveradres en een beschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

4.2
Als Pannetje Puur na onderzoek constateert dat er sprake is van een tekortkoming, heeft de Klant recht op:

a. restitutie van de waarde van dat gedeelte van het Product dat niet aan de verwachtingen voldoet;of

b. vervanging van dat gedeelte van het Product dat niet aan de verwachtingen voldoet.

5 Overmacht

5.1
In geval van overmacht is Pannetje Puur gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten voor de duur van de overmacht.

5.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een telecommunicatie- netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

6 Persoonsgegevens verwerking

6.1
Zie uitgebreide privacystatement van Pannetje Puur voor verwerking persoonsgegevens op onze website.